Tumblelog by Soup.io
 • estrachan
 • dessy
 • paproshek
 • Imponderablehippie
 • mishasta
 • ganzrockbar
 • klaceha
 • marvellous
 • bedazzlement
 • slepa
 • astrid-anne
 • graveyard-girl
 • blue-velvet
 • Dorin11
 • fotofob
 • vixen17
 • aleks17
 • gazowanydeszcz
 • szlugtime
 • ejze
 • szaaatan
 • ledzakov
 • papaja
 • inspirations
 • guyver
 • jealousguy
 • grotesque
 • mockingcat
 • pijana-poetka
 • 99thingstodobeforeidie
 • marcuu
 • colorful931
 • inspiration-emotions
 • bialasmierc
 • borsuczysko
 • umbrelles
 • Tycja
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viasalami salami
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLazhward Lazhward
5651 37db
2144 4299 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaLazhward Lazhward
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaLazhward Lazhward
2328 910f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaansset ansset
8638 47f2
Reposted fromkelu kelu vialost-in-space lost-in-space
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee vialost-in-space lost-in-space
7262 237b
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
1857 803f 500
Reposted fromennomane ennomane viamegustonanista megustonanista
3123 b71d 500
2313 5536
2108 57f0 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakrzysk krzysk
5636 7a1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakrzysk krzysk

June 23 2017

Reposted fromgruetze gruetze viazprycaz zprycaz
1276 3e58
Reposted fromipo ipo viazprycaz zprycaz
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaRozaa Rozaa
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viaRozaa Rozaa
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaRozaa Rozaa
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl