Tumblelog by Soup.io
 • estrachan
 • dessy
 • paproshek
 • Imponderablehippie
 • mishasta
 • ganzrockbar
 • klaceha
 • marvellous
 • bedazzlement
 • slepa
 • astrid-anne
 • graveyard-girl
 • blue-velvet
 • Dorin11
 • fotofob
 • vixen17
 • aleks17
 • gazowanydeszcz
 • szlugtime
 • ejze
 • szaaatan
 • ledzakov
 • papaja
 • inspirations
 • guyver
 • jealousguy
 • grotesque
 • mockingcat
 • pijana-poetka
 • 99thingstodobeforeidie
 • marcuu
 • colorful931
 • inspiration-emotions
 • bialasmierc
 • borsuczysko
 • umbrelles
 • Tycja
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

2649 d0ad 500
Reposted fromoswiniarty oswiniarty viaoll oll
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawintergreen wintergreen
Reposted fromFlau Flau viawintergreen wintergreen

October 19 2017

1442 2f4f 500
Reposted fromkaiee kaiee viakrybus krybus
1565 a0a2
Reposted fromsohryu sohryu viasiostra siostra
2133 06a3 500
Polacy i ich naturalni wrogowie

October 18 2017

Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
2977 614b 500
Reposted fromnanago nanago viaPaseroVirus PaseroVirus
0678 b613
Reposted fromdivi divi
5228 06e4
Reposted frombleubudgie bleubudgie viadivi divi
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
9290 f902 500
life is a bitch.
Reposted fromodnowa odnowa viatoniewszystko toniewszystko
7323 734b
Reposted fromkudlaty kudlaty viatoniewszystko toniewszystko
  
Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko
9824 77ea
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatoniewszystko toniewszystko
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaMezame Mezame
9327 62a0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMezame Mezame
8335 12dc
Reposted fromkudlaty kudlaty viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl